Atzinība jauniešiem par iniciatīvu

17. oktobrī Cīravas kultūras namā biedrība “ Liepājas rajona partnerība” rīkoja gadskārtējo konferenci “ Dzīves kvalitātes uzlabošana cilvēkiem laukos”, kurā piedalījās Aizputes, Durbes, Grobiņas, Nīcas, Pāvilostas, Priekules, Rucavas un Vaiņodes novadu pašvaldības, nevalstiskās organizācijas un biedrības, kā arī privātās iniciatīvas grupas. Bija izvirzītas nominācijas dažādās rīcības sadaļās – tūrisms, uzņēmējdarbība, jauniešu iniciatīva u.c., un katrā rīcības sadaļā viena iniciatīva saņēma balvu “Iniciatīva 2014”.

Konferencē novadu pašvaldības prezentēja to teritorijā realizētos projektus, Priekules novadā tika realizēti 20 projekti. Patiesu atzinību konferencē izpelnījās Priekules baptistu draudzes jauniešu atbalsta komanda, kuri saņēma balvu par radošo iniciatīvu un saturīga brīvā laika organizēšanas iespējām jauniešiem. Paskaidrosim, ka šī gada vasarā jaunieši kopā ar citiem kalpotājiem dažādu komandu sastāvā noorganizēja vairākas aktivitātes bērniem un jauniešiem – Vasaras Bībeles skolu, laivu ekspedīciju Tēvi un dēli un pusaudžu pārgājienu / nometni Jūrmalciemā, ko projekta veidā draudze Zentas Svaras vadībā iesniedza Priekules novada pašvaldībai. Prieks, ka Jēzus Lielās Pavēles pildīšanai – bērnu un jauniešu mācekļošanai caur dažādām vasaras aktivitātēm, saņēmām pozitīvu novērtējumu un finansiālo atbalstu no Priekules novada pašvaldības, kā arī atzinību bijušā Liepājas rajona mērogā, par ko jaunieši un atbalsta komanda saņēma balvu kā labākā nominācija rīcības grupā “Jauniešu iniciatīva”.

Iedrošinām jauniešus, bērnus, kā arī citus kalpotājus turpināt darboties Dieva Valstības darbā un turpināt „Dieva žēlsirdības vārdā nodot sevi pašus par dzīvu, svētu Dievam patīkamu upuri, tā lai ir jūsu garīgā kalpošana” (Pāvila vēstule romiešiem 12:1).

Vairāk par konferenci lasiet šeit.

Bildes šeit.


Comments are closed.

Priekules baptistu draudze


Mēs mācāmies īstenot to, ko Dievs ir pateicis par draudzi.

Pielūgsme - ieved cilvēkus tuvākās attiecībās ar Dievu. Šīs attiecības kristietim dod piepildījumu un dziedināšanu. Dieva pielūgsme un slavēšana nav atkarīga no mūsu garastāvokļa, emocijām vai gatavības Dievu slavēt. Dievam pienākas gods, neatkarīgi no mūsu stāvokļa.

Evaņģelizācija - Labās Vēsts līdzdalīšana visiem cilvēkiem. Draudze pastāv, lai liecinātu pasaulei par jaunu dzīvi Kristū. Ir divas lietas, kuras nebūs iespējamas Debesīs: grēkot un stāstīt pazudušiem par Kristu. Kāpēc Dievs mūs ir nolicis šajā pasaulē? Jēzus sacīja: "Lai pasaule ticētu, ka Tu mani esi sūtījis"

Pieaugšana – draudze pastāv, lai tās locekļi mācītos. Kristieša pieaugšanas mugurkauls ir Bībeles lasīšana, lūgšana, mācīšanās un pielietošana dzīvē.

Kalpošana – draudze pastāv, lai apliecinātu Dieva mīlestību līdzcilvēku vajadzībās. Katrs draudzes loceklis ir NOZĪMĪGS. Katram draudzes loceklim ir savs UZDEVUMS. Katra uzdevums ir SVARĪGS.

Sadraudzība - draudze pastāv, lai stiprinātu viens otru kā garīga ģimene. Jaunajā Derībā ir vismaz 55 pavēles, kuras var izpildīt tikai sadraudzībā ar citiem: Mīliet viens otru; nesiet viens otra nastas; iedrošiniet viens otru; piedodiet viens otram, u.tml.