Kalendārs


Draudzes regulārās aktivitātes:

Māmiņu Skola
Sievietes, kas šajā laikā nestrādā, sanāk kopā pirmdienu brokastīs baznīcas mazajā zālē. Bērnus var ņemt līdzi. Sarunājamies par dzīvi un Dievu, līdzdalām sirdssāpes un priekus, lasām Bībeli, lūdzam. Piedzīvojam Dievu, kalpojot ģimeņu vajadzībās un organizējot labdarības tirdziņus.
Vadītāja Inga Sisene tel. 26184975


Kora mēģinājums
Priekules draudzes koris tika dibināts 1879. gadā, un Dieva spēkā ir spējis pastāvēt cauri gadsimtiem. Ticam, ka mūzika un cilvēka balss ir Dieva dāvāts talants un instruments, ko paredzēts lietot Viņa godam. Esam atvērti jaunām formām, kā slavēt un pielūgt Dievu dziesmās un mūzikā, un vēlamies ļaut Dievam lietot mūziku un cilvēka balsi katra klausītāja dvēseles uzrunāšanai. Arī tu esi aicināts pievienoties! Nāc mācīties draudzes kora mēģinājumos!
Vadītāja Zenta Svara 26801575


Bībeles studija
Baznīcas mazajā zālē
Gadu no gada, jau gadsimtiem, visvairāk iespiestā grāmata pasaulē ir Bībele! Patiesība, kas ir atklāta Bībelē, dara cilvēkus brīvus – no grēka, no atkarības, no vainas. Pats Dievs runā caur Bībeli uz mūsu sirdi, tā ir Viņa mīlestības vēstule Viņa bērniem uz šīs zemes. Reizi nedēļā tiekamies, lai mācītos pielietot Bībeles patiesības dzīvē, lai būtu gatavi kalpot un tās nodot tālāk citiem. Mīlestība parādās darbībā.


Dievkalpojums
Tas ir brīdis, kad dažādi cilvēki kopā sanāk, lai klausītos uzrunas un stāstus no cilvēku dzīvēm par to, kā viņi piedzīvo Dieva klātbūtni. Tas ir brīdis, lai Dievam atzītos savos pārkāpumos un saņemtu piedošanu. Lai aizlūgtu par sevi un citiem viņu vajadzībās. Lai būtu sadraudzībā citam ar citu. Lai dziesmās slavētu Dievu. Lai dzirdētu Dieva Vārdu, to satvertu un saņemtu izaicinājumu kalpošanā jaunajai nedēļai. Tas ir brīdis, kurā dvēsele atspirgst un gars tiek stiprināts.


Svētdienskola (mācību gada laikā) bērniem vecumā no 3-6 gadiem un 7-10 gadiem.
Mums ir interesanti kopā ar jaukiem svētdienskolotājiem. Svētdienskola notiek dievkalpojuma laikā. Tavi vecāki var būt droši par tevi, kamēr viņi ir dievkalpojumā. Mēs svinam svētkus, draudzējamies, spēlējam spēles, darbojamies radoši, dziedam, klausāmies Bībeles stāstus. Nāc, piedalies, piedzīvo!

Comments are closed.

Priekules baptistu draudze


Mēs mācāmies īstenot to, ko Dievs ir pateicis par draudzi.

Pielūgsme - ieved cilvēkus tuvākās attiecībās ar Dievu. Šīs attiecības kristietim dod piepildījumu un dziedināšanu. Dieva pielūgsme un slavēšana nav atkarīga no mūsu garastāvokļa, emocijām vai gatavības Dievu slavēt. Dievam pienākas gods, neatkarīgi no mūsu stāvokļa.

Evaņģelizācija - Labās Vēsts līdzdalīšana visiem cilvēkiem. Draudze pastāv, lai liecinātu pasaulei par jaunu dzīvi Kristū. Ir divas lietas, kuras nebūs iespējamas Debesīs: grēkot un stāstīt pazudušiem par Kristu. Kāpēc Dievs mūs ir nolicis šajā pasaulē? Jēzus sacīja: "Lai pasaule ticētu, ka Tu mani esi sūtījis"

Pieaugšana – draudze pastāv, lai tās locekļi mācītos. Kristieša pieaugšanas mugurkauls ir Bībeles lasīšana, lūgšana, mācīšanās un pielietošana dzīvē.

Kalpošana – draudze pastāv, lai apliecinātu Dieva mīlestību līdzcilvēku vajadzībās. Katrs draudzes loceklis ir NOZĪMĪGS. Katram draudzes loceklim ir savs UZDEVUMS. Katra uzdevums ir SVARĪGS.

Sadraudzība - draudze pastāv, lai stiprinātu viens otru kā garīga ģimene. Jaunajā Derībā ir vismaz 55 pavēles, kuras var izpildīt tikai sadraudzībā ar citiem: Mīliet viens otru; nesiet viens otra nastas; iedrošiniet viens otru; piedodiet viens otram, u.tml.