Ģimenes dienas dievkalpojums 10.maijā

10.maijā draudzē visas paaudzes nosvinējām Ģimenes dienu. Korī šajā reizē dziedāja arī svētdienskolas bērni, tā iepriecinot klātesošos. Bija arī bērnu programma ar mūziku un dzeju. Mātes dienas dievkalpojumā notika aizlūgums par bērniem – tās nav kristības, bet bērnu svētīšana (Marka ev.10:13-16 – Jēzus svētī bērniņus), ko iepriekš pieteikusi ģimene un kas parasti notiek tieši Ģimenes dienas dievkalpojumā. Savu bērnu vai bērnus vecāki izved draudzes priekšā, un tad mācītājs kopā ar draudzi aizlūdz par šiem bērniem, izlūdzoties Dieva sargāšanu un labvēlību bērnam un vecākiem (jo arī vecākiem nepieciešama gudrība un pazemība bērnu audzināt dievbijībā.)

Pēc dievkalpojuma palikām kopā sadraudzībā, kur bija iespēja baudīt tēvu un vīru gatavotas un gādātas maizītes, plātsmaizes un našķus.
Paldies Dievam par jums, mīļās māmiņas!

Bildes skatiet šeit.


Comments are closed.

Priekules baptistu draudze


Mēs mācāmies īstenot to, ko Dievs ir pateicis par draudzi.

Pielūgsme - ieved cilvēkus tuvākās attiecībās ar Dievu. Šīs attiecības kristietim dod piepildījumu un dziedināšanu. Dieva pielūgsme un slavēšana nav atkarīga no mūsu garastāvokļa, emocijām vai gatavības Dievu slavēt. Dievam pienākas gods, neatkarīgi no mūsu stāvokļa.

Evaņģelizācija - Labās Vēsts līdzdalīšana visiem cilvēkiem. Draudze pastāv, lai liecinātu pasaulei par jaunu dzīvi Kristū. Ir divas lietas, kuras nebūs iespējamas Debesīs: grēkot un stāstīt pazudušiem par Kristu. Kāpēc Dievs mūs ir nolicis šajā pasaulē? Jēzus sacīja: "Lai pasaule ticētu, ka Tu mani esi sūtījis"

Pieaugšana – draudze pastāv, lai tās locekļi mācītos. Kristieša pieaugšanas mugurkauls ir Bībeles lasīšana, lūgšana, mācīšanās un pielietošana dzīvē.

Kalpošana – draudze pastāv, lai apliecinātu Dieva mīlestību līdzcilvēku vajadzībās. Katrs draudzes loceklis ir NOZĪMĪGS. Katram draudzes loceklim ir savs UZDEVUMS. Katra uzdevums ir SVARĪGS.

Sadraudzība - draudze pastāv, lai stiprinātu viens otru kā garīga ģimene. Jaunajā Derībā ir vismaz 55 pavēles, kuras var izpildīt tikai sadraudzībā ar citiem: Mīliet viens otru; nesiet viens otra nastas; iedrošiniet viens otru; piedodiet viens otram, u.tml.