1.Koru festivāls Priekule 2007

2007. gada augustā pirmo reizi Priekulē notika Koru festivāls, ko rīkoja Priekules baptistu draudze un Latvijas Baptistu draudžu savienības Muzikālās kalpošanas apvienība ar moto „Pārbaudi pamatu”. Pasākuma ietvaros notika jauniešu mūzikas koncerts ar grupām no Lietuvas, Igaunijas, kā arī Liepājas; koru festivāla koncerts ar kamerkora “Matejs”, Liepājas baptistu draudžu apvienotā vīru kora, kora “Laiks” dažādu citu Latvijas pilsētu koru piedalīšanos. Piedalījās vairāk nekā 20 kori.

Festivāla ietvaros notika arī “Novadnieku koncerts”, kurā uzstājās kolektīvi no Priekules – mūzikas skolas, sieviešu, luteriskās draudzes un baptistu draudzes koris, kā arī koris no Kalētiem.

Dalībniekiem bija nodrošināta lieliska iespēja visu festivāla dienu garumā nodarboties ar sportu. Šajā gadā Priekules daudzfunkcionālā halle vēl nebija uzbūvēta, tāpēc pasākumi notika lielā teltī, kā arī Priekules kultūras namā. Bija arī dalībnieku sadraudzības vakara ugunskurs.

Dievkalpojums “lielajā teltī” bija pulcējis ap 400 klausītāju no tuvākām un tālākām draudzēm, kā arī no kaimiņu luterāņu draudzes un vienkārši Priekules un apkārtnes iedzīvotājus.

Pateicība šī pasākuma “ģeneratoram” – Priekules baptistu draudzes sludinātājam Pēterim Tervitam, kura lolots bija viss pasākums. Paldies Dievam!


Comments are closed.

Priekules baptistu draudze


Mēs mācāmies īstenot to, ko Dievs ir pateicis par draudzi.

Pielūgsme - ieved cilvēkus tuvākās attiecībās ar Dievu. Šīs attiecības kristietim dod piepildījumu un dziedināšanu. Dieva pielūgsme un slavēšana nav atkarīga no mūsu garastāvokļa, emocijām vai gatavības Dievu slavēt. Dievam pienākas gods, neatkarīgi no mūsu stāvokļa.

Evaņģelizācija - Labās Vēsts līdzdalīšana visiem cilvēkiem. Draudze pastāv, lai liecinātu pasaulei par jaunu dzīvi Kristū. Ir divas lietas, kuras nebūs iespējamas Debesīs: grēkot un stāstīt pazudušiem par Kristu. Kāpēc Dievs mūs ir nolicis šajā pasaulē? Jēzus sacīja: "Lai pasaule ticētu, ka Tu mani esi sūtījis"

Pieaugšana – draudze pastāv, lai tās locekļi mācītos. Kristieša pieaugšanas mugurkauls ir Bībeles lasīšana, lūgšana, mācīšanās un pielietošana dzīvē.

Kalpošana – draudze pastāv, lai apliecinātu Dieva mīlestību līdzcilvēku vajadzībās. Katrs draudzes loceklis ir NOZĪMĪGS. Katram draudzes loceklim ir savs UZDEVUMS. Katra uzdevums ir SVARĪGS.

Sadraudzība - draudze pastāv, lai stiprinātu viens otru kā garīga ģimene. Jaunajā Derībā ir vismaz 55 pavēles, kuras var izpildīt tikai sadraudzībā ar citiem: Mīliet viens otru; nesiet viens otra nastas; iedrošiniet viens otru; piedodiet viens otram, u.tml.