Saruna ar Elmāru Penci


Es uzaugu kristīgā ģimenē un caur to iepazinu Kristu.

Saruna ar Elmāru Penci, draudzes 150. gadadienu sagaidot.

Kādas kalpošanas nozares bija aktīvas jūsu kalpošanas laikā?

Bija svētdienskola, pēc svētdienkolas nākamā vecuma grupa bija „Saulesstari”, un kad izgāja „Saulesstarus”, tad gāja jauniešos. Tanī laikā bija spēcīgs stīgu orķestris un varens koris. Un katra mēneša trešajā svētdienā bija priekšnesumi, bet tas bija pēc dievkalpojumiem. Spēlēja vai nu orķestris, vai orķestris kopā ar kori. Ar orķestri braucām uz Veco Priekules draudzi, uz Paplakas draudzi spēlēt. Jaunieši arī bija, bet man jāatzīstas, ka mani jauniešos iesvieda par fiksu, un es jutu, ka man tur īsti nav vietas. Jauniešos bija Bībeles studijas, kuras man vēl bija par sarežģītu.

Kurā kalpošanas nozarē iesaistījāties jūs?

Vienīgi orķestrī, stīgu orķestrī.

Cik daudz aktīvu jauniešu bija draudzē?

Grūti pateikt, cik daudz viņu bija, bet jaunieši bija aktīvi. Mums bija tā – vienreiz pa nedēļu kopā sanācām. Vienam no jauniešiem bija jāsagatavo tam vakaram tēma no Jaunās Derības. Varbūt jūs nezināt, bet bija laiks, kad Vecā Derība aizgāja no baznīcas. Bija laiks, kad lasīja tikai Jauno Derību. Tas bija vācu laiks. Tas bija tāpēc, ka Hitlers pateica, ka vācieši ir izredzētā tauta, un viņiem uz jostām bija rakstīts „Dievs ar mums”.

Kādā vecumā jūs izdarījāt izvēli sekot Kristum un ienācāt draudzē?

Man bija 17 gadi, jo jāsaka tā, kā jau bija – es uzaugu kristīgā ģimenē un caur to iepazinu Kristu.

Vai jums bija nekristiešu draugi, un kā viņi uztvēra to, ka esat kristietis?

Nē, man nebija tādas problēmas. Neko tādu neesmu izjutis. Skolā ejot, bija kristīgā mācība, un tas bija obligātais priekšmets līdz trešajai klasei, un tas bija jāpieņem visiem.

Ko jūs novēlētu draudzei 150-tajos gadasvētkos?

Augt ticībā, paļāvībā uz Dievu!

Intervēja Amanda & Marta
11.09.2016.


Comments are closed.

Priekules baptistu draudze


Mēs mācāmies īstenot to, ko Dievs ir pateicis par draudzi.

Pielūgsme - ieved cilvēkus tuvākās attiecībās ar Dievu. Šīs attiecības kristietim dod piepildījumu un dziedināšanu. Dieva pielūgsme un slavēšana nav atkarīga no mūsu garastāvokļa, emocijām vai gatavības Dievu slavēt. Dievam pienākas gods, neatkarīgi no mūsu stāvokļa.

Evaņģelizācija - Labās Vēsts līdzdalīšana visiem cilvēkiem. Draudze pastāv, lai liecinātu pasaulei par jaunu dzīvi Kristū. Ir divas lietas, kuras nebūs iespējamas Debesīs: grēkot un stāstīt pazudušiem par Kristu. Kāpēc Dievs mūs ir nolicis šajā pasaulē? Jēzus sacīja: "Lai pasaule ticētu, ka Tu mani esi sūtījis"

Pieaugšana – draudze pastāv, lai tās locekļi mācītos. Kristieša pieaugšanas mugurkauls ir Bībeles lasīšana, lūgšana, mācīšanās un pielietošana dzīvē.

Kalpošana – draudze pastāv, lai apliecinātu Dieva mīlestību līdzcilvēku vajadzībās. Katrs draudzes loceklis ir NOZĪMĪGS. Katram draudzes loceklim ir savs UZDEVUMS. Katra uzdevums ir SVARĪGS.

Sadraudzība - draudze pastāv, lai stiprinātu viens otru kā garīga ģimene. Jaunajā Derībā ir vismaz 55 pavēles, kuras var izpildīt tikai sadraudzībā ar citiem: Mīliet viens otru; nesiet viens otra nastas; iedrošiniet viens otru; piedodiet viens otram, u.tml.