Bāreņu svētdiena Kalētos

6.novembrī Priekules baptistu draudzes misijas vietā Kalētos atzīmējām Bāreņu svētdienu, kad Kalētu pagastmājā dievkalpojumā satikāmies ar audžuģimenēm un bērniem. Dievkalpojumu kuplināja mūziķi Gregors Jānis Mažis un Liene Atvara. Bāriņtiesas vadītāja Mārīte Sergejeva bija sarūpējusi cienastu un vēl citus pārsteigumus. Tikāmies ar 11 audžuģimenēm, kurās kopā ir 26 bērni. Piedalījās arī citi vietējie iedzīvotāji un draugi no Priekules.

Vislabākais bija satikt šīs drosmīgās ģimenes, kuras pieņem bērnus no citām ģimenēm un rūpējas par viņiem. Mēs dziedājām, lūdzām un pateicāmies Dievam par visu!

Bāreņu svētdienas saknes meklējamas Āfrikā. Apmeklējot dievkalpojumu Zambijā, kādu viesi no ASV pārsteidza mācītāja dedzīgais aicinājums rūpēties par bāreņiem vietējā kopienā, kur valdīja AIDS un nabadzība.

Draudzes locekļiem pašiem bija daudz vajadzību. Taču, dievkalpojumam beidzoties, tie nāca ar naudu, ēdienu un citām lietām – daži pat novilka savus apavus, lai ziedotu tos bāreņiem. Amerikāņu viesis Gerijs Šneiders (Gary Schneider) bija tik ļoti iespaidots, ka apņēmās palīdzēt Zambijas draudžu vadītājiem koordinēt Bāreņu svētdienas pasākumus visā valstī. Ar vairāku organizāciju starpniecību šādas svētdienas ideja 2003. gadā sasniedza ASV un 2014. gadā arī Latviju.

Bildes no Kalētu dievkalpojuma, lūdzu, skatieties šeit.


Comments are closed.

Priekules baptistu draudze


Mēs mācāmies īstenot to, ko Dievs ir pateicis par draudzi.

Pielūgsme - ieved cilvēkus tuvākās attiecībās ar Dievu. Šīs attiecības kristietim dod piepildījumu un dziedināšanu. Dieva pielūgsme un slavēšana nav atkarīga no mūsu garastāvokļa, emocijām vai gatavības Dievu slavēt. Dievam pienākas gods, neatkarīgi no mūsu stāvokļa.

Evaņģelizācija - Labās Vēsts līdzdalīšana visiem cilvēkiem. Draudze pastāv, lai liecinātu pasaulei par jaunu dzīvi Kristū. Ir divas lietas, kuras nebūs iespējamas Debesīs: grēkot un stāstīt pazudušiem par Kristu. Kāpēc Dievs mūs ir nolicis šajā pasaulē? Jēzus sacīja: "Lai pasaule ticētu, ka Tu mani esi sūtījis"

Pieaugšana – draudze pastāv, lai tās locekļi mācītos. Kristieša pieaugšanas mugurkauls ir Bībeles lasīšana, lūgšana, mācīšanās un pielietošana dzīvē.

Kalpošana – draudze pastāv, lai apliecinātu Dieva mīlestību līdzcilvēku vajadzībās. Katrs draudzes loceklis ir NOZĪMĪGS. Katram draudzes loceklim ir savs UZDEVUMS. Katra uzdevums ir SVARĪGS.

Sadraudzība - draudze pastāv, lai stiprinātu viens otru kā garīga ģimene. Jaunajā Derībā ir vismaz 55 pavēles, kuras var izpildīt tikai sadraudzībā ar citiem: Mīliet viens otru; nesiet viens otra nastas; iedrošiniet viens otru; piedodiet viens otram, u.tml.